Wie zijn wij?

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, geven wij u graag de hierna

volgende informatie mee over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met deze verklaring willen wij u informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden

verzameld en verwerkt door ons, personeelskring Evonik Antwerpen, Tijsmanstunnel West,

2040 Antwerpen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen hangt af van de specifieke activiteiten of diensten

die door ons worden aangeboden.

Deze persoonsgegevens kunnen contactgegevens zijn zoals (uw naam, adres, telefoonnummer,

gezinssituatie, e-mailadres (werk en/of privé), eenheid of dienst waar u tewerk bent gesteld,

uw personeelsnummer en andere unieke details).

Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige (ras, geaardheid, religie, …) informatie. Indien

dergelijke persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en

zullen wij deze direct verwijderen.

Op sommige activiteiten die wij organiseren zullen foto’s genomen worden en nadien gepubliceerd

worden in de verslaggeving over onze activiteiten.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere

wanneer:

-U zich registreert als lid van de personeelskring;

-U zich aansluit bij één van onze clubs;

-U gebruik maakt van één van de diensten aangeboden door de personeelskring;

-U deelneemt aan een evenement of activiteit georganiseerd door de personeelskring.

Wij kunnen uw persoonsgegevens enkel rechtstreeks van u verkrijgen of indien het gaat om de

organisatie van het sinterklaasfeest, krijgen wij uw gegevens (naam, voornaam, personeelsnummer

en e-mailadres) en die van uw kinderen (aantal) van Evonik Antwerpen NV.

-Indien er foto’s genomen worden, zal dit expliciet vermeld worden door de organisatie. U heeft

steeds de mogelijkheid te melden dat u niet wenst dat foto’s van u of uw gezinsleden worden

gemaakt.

Waarvoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-Beheer van uw lidmaatschap van de personeelskring Evonik Antwerpen.

-Informatie en communicatie:

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten,

evenementen, diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven waarvan wij denken dat u

hierin geïnteresseerd zou zijn.

-Dienstverlening:

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om uw deelname aan één van onze activiteiten

of evenementen te realiseren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken als u gebruik maakt van één van de door ons

aangeboden diensten en bij het opvolgen van betaling hiervan.

-Foto’s:

Wij kunnen foto’s genomen op één van de door ons georganiseerde activiteiten gebruiken

op onze sociale media kanalen om reclame te maken voor onze activiteiten en diensten.

Wat is de juridische grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens?

-Beheer van uw lidmaatschap van de personeelskring Evonik Antwerpen:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering

van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten of om, op uw verzoek, de noodzakelijke

stappen te kunnen zetten om tot een overeenkomst met ons te komen.

-Informatie, communicatie en dienstverlening:

Wij verwerken uw persoonsgegevens ter behartiging van onze belangen om u de nodige

informatie te kunnen bezorgen of u te kunnen laten gebruikmaken van onze diensten.

-Foto’s:

Deze verwerken we op basis van uw toestemming. U kan op iedere ogenblik uw

toestemming intrekken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw toestemming , tenzij in bepaalde

uitzonderlijke gevallen. Deze uitzonderlijke gevallen zijn activiteiten mede georganiseerd door

derden. Denk hierbij aan bv. uitstappen waar de mede organisator toch enkele gegevens van u nodig

heeft om alles in goede banen te leiden.

We wensen hierbij te benadrukken dat Evonik Antwerpen NV en de verschillende clubs onder de

personeelskring niet beschouwd worden als derden en dat persoonsgegevens wel met hen kunnen

gedeeld worden.

Foto’s worden wel gedeeld met derden via sociale media en dit om reclame te maken voor de door

ons georganiseerde activiteiten of aangeboden diensten.

Waar verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door het bestuur van de personeelskring of door het bestuur van de

club waarbij u bent aangesloten verwerkt en bewaard. En dit op computers die eigendom zijn van

Evonik Antwerpen NV, of op de computer van de bestuursleden van de clubs die onder de

personeelskring vallen. Ook papieren versies zijn mogelijk maar blijven in afgesloten kasten binnen

Evonik Antwerpen of bij de bestuursleden van de clubs die onder de personeelskring vallen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot op het moment waarop uw lidmaatschap met de

personeelskring Evonik Antwerpen beëindigd wordt.

Persoonsgegevens in het kader van uw deelname aan een activiteit zullen voor 5 jaar bewaard

worden in ons archief van de personeelskring.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische

en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen

tegen verlies, toegang door onbevoegden of enige andere ongeoorloofde verwerking van

persoonsgegevens.

Over welke rechten beschikt u?

U kan zich beroepen op alle rechten krachtens het Belgische en Europese recht, en in het bijzonder

de volgende rechten:

°u heeft steeds toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens

Om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan

ons op de volgende wijze:

°Per e-mail aan de secretaris van de personeelskring.

°Per e-mail aan één van de bestuursleden van de club waar je bent bij aangesloten en die

onder de personeelskring valt.

Er zal steeds gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.

U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te

laten verwijderen of recht te zetten.

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, een beperking

van de verwerking te vragen, uw gegevens te laten overdragen of om uw eerder gegeven

toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst.

Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke

verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken. We wensen u er wel op te

wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor

bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer

geïnformeerd zal worden of gebruik kan maken van de door ons aangeboden activiteiten of diensten.

Vragen?

Indien u een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening

van uw rechten of over deze verklaring, dan kan u contact opnemen via de volgende kanalen:

°Per e-mail aan de secretaris van de personeelskring (steven.rochus@evonik.com).

°Per e-mail aan één van de bestuursleden van de club waar u bent bij aangesloten en die

onder de personeelskring valt.

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, of indien u opmerkingen heeft omtrent de

uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet in

regel zou zijn met de wetgeving, vragen wij u contact op te nemen met de Data Protection

Coördinator van Evonik Antwerpen NV : E-mail: dpc-ant@evonik.com of telefoneer naar

+32 3 560 39 71.

Daarenboven bestaat het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is

dat de Gegevensbeschermingautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be,

+32 2 274 48 00.

Hoe om te gaan met aanpassingen aan deze verklaring?

Deze verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten en dit

conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We moedigen u aan om periodiek deze

verklaring door te nemen om te weten te komen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en

beschermen.

Verwerkingsverantwoordelijke,

EAMV